Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Zpráva ze zasedání vedení OISTATu

Vedení OISTATu a předsedové jednotlivých komisí se společně sešli v Bregenzu, kde řešili budoucí projekty a činnost celé organizace.

Zpráva ze zasedání vedení OISTATu
Bregenz, Rakousko, 27.5. – 30.5. 2008

Zasedání se zúčastnili:
Michael Ramsaur /USA/ – president OISTAT
Leon Brauner /USA/, Wei Wen Chang /Tchaj-wan/, Jerome Maeckelbergh /BE/, Peter Mc Kinnon /CAN/, Henk van der Geest /NL/, Simona Rybáková /CZ/, Marina Raytchinova /BL/, Reinhold Daberto /DE/, Ivo Kesmaerks /BE/, Kate Burnett /UK/

Zasedání se konalo ve Festspielehaus v Bregenz, v místě konání slavných operních představení na Bodamském jezeře. Setkání vedení OISTATu organizovala německá organizace DTHG, která zde měla ve stejné době kongres a zároveň se tu konala konference Opera Europa. Ve třech dnech bylo naplánováno šest půldenních mítinků.

Důležité body agendy:
Finanční situace organizace
Rozpočet
Diskuse o možnosti členství v Unesco
Zpráva o činnosti sekretariátu
Nové členství
Info o PQ 2011
Postavení pracovních skupin
Zprávy jednotlivých komisí a jejich budoucí projekty
Nová edice Theatre Words
Info o Ritual Festival na Taiwanu
Oistat publikace

Po dokončení přesunu sekretariátu OISTATu na Taiwan má organizace funkční kancelář a je schopna pokrývat všechny základní potřeby. Vyřešil se již i finanční systém, který byl bohužel špatně nastaven a peníze z ministerstva přicházely s několika měsíčním zpožděním.
Po dlouhé době bylo tedy možné sestavit realistický a vyrovnaný rozpočet, do kterého byly zahrnuty všechny hlavní a prioritní programy. Jednotliví předsedové komisí žádali peníze na své projekty a ty byly po diskusi většinou odsouhlaseny. Jedná se spíš o ty, které mají několikaletou tradici a jsou prověřeny. U těch nových, jako např. u technologické komise, kde se jedná i o větší částky, byl požadavek na detailní rozpracování projektu a postupné čerpání financí. U projektů finančně méně náročných, ale efektivních (historie a teorie), byla finanční podpora přislíbena ihned. Peníze od tchaj-wanského ministerstva zajišťují chod organizace, ale pro další projekty, které přicházejí z iniciativy jednotlivých komisí, je potřeba shánět další zdroje. Nepodařilo se zatím najít vhodnou osobu, která by se fundraisingu pro organizaci věnovala.

Sekretariát se také snaží o aktivity v asijském regionu, aby ministerstvo vidělo praktický přínos jejich finanční podpory. Uspořádalo několik úspěšných workshopů a projektů, největší z nich je Ritual Festival. Bude se konat v srpnu 2008, pozvání přijalo několik přednášejících ze zahraničí a spolu s profesionály a studenty z Tchaj-wanu a blízkých zemí se uskuteční další významná mezinárodní akce Oistatu.

Wei Wen Chang považuje za důležité pokusit se o členství v Unesco. Všichni tuto aktivitu vítají, ale ze zkušeností z minulých let nevěří moc v její úspěch. Wei Wen se nicméně pokusí o nějaké kontakty a bude brzy informovat.

Přibývá žádostí o nové členství v organizaci a je velmi pozitivní, že se jedná především o individuální členy ze zemí, kde není aktivní organizace. Díky individuálním členům se tak otevírá možnost kontaktu např. do Norska, Itálie, Keni, Ugandy, Litvy atd. Na druhé straně svou činnost ukončilo středisko v Estonsku pro nedostatek finanční podpory ze strany státu a místních organizací.

Zpráva o PQ 2011 byla podána v informativní formě. Spíše vysvětlila představy pořadatelů, kam by se mělo PQ v příštích letech ubírat a reflektovala vyhodnocení výsledků PQ 07 z české strany , ale i ze zahraničních reflexí. Některé momenty byly diskutovány a musely se vyjasnit, ale obecně byl koncept i produkční stránka pochopena. Bylo jasně řečeno, že zájem o spolupráci PQ a OISTAT je veliký, ale především produkční stránka je nevyhovující a je potřeba pracovat na novém, efektivním systému. Rovněž bylo řečeno, že Scenofest nebude hrát ústřední roli jako v minulosti, ale dostane adekvátní prostor pro realizaci všech kvalitních programů.

Jednotliví předsedové referovali o činnosti svých pracovních komisí, ale měli i samostatnou schůzku, kde mohli lépe sladit podobná témata svých projektů a najít styčné plochy, kterých není málo, aby se projekty propojovaly tam, kde je to oboustranně zajímavé. Očekávala se zpráva z příprav na World Stage Design v Soulu, ale Sungchul Kim, který je vedoucí tohoto projektu, se z časových důvodů omluvil. Přislíbil co nejdříve zprovoznit web stránky se všemi informacemi.

Specifikum scénografické komise je, že zastřešuje několik pracovních skupin reflektujících různé obory scénografie. Tyto pracovní skupiny se občas potýkají s organizačními i strukturálními problémy, ale přesto, že je snaha dát těmto nedostatkům nějakou formu, v diskusi vždy zvítězí názor, že je především důležitá práce a spontánní činnost členů skupin, než nějaké vytváření pravidel a činnost pokračuje dál.
.
Publikační komise představila několik projektů, na kterých chce do budoucna pracovat, např. pokračovat v monografiích, která začala knížkou Jean Guy-Lecata. Velká kniha světového designu je projektem na 6 až 7 let a měla by být společným projektem všech středisek OISTAT, která budou mít zájem o spoluúčast. Práce na digitální formě Theatre Words
je stále nedokončena, neboť nejsou dořešena práva, která vlastní STTF.

V příštím roce bude Světový kongres OISTATu v Soulu a bude se volit nový president i členové exekutivy. Je potřeba již nyní vytipovat a oslovit kandidáty na presidenta, aby byla zajištěna kontinuita práce OISTATu, zvláště s ohledem na to, že dojde k výměně více jak poloviny členů EC. V tomto roce by mělo být ještě jedno zasedání Executivy na podzim, kde by se měl dokončit program na kongres a příprava doprovodných programů pro WSD 2009.

Simona Rybáková