Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Stanovy spolku

Stanovy spolku ČOSDAT

Preambule

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, z.s. (dále jen „ČOSDAT“) byla založena v roce 2000 a vznikla na základě souhlasu Ministerstva vnitra České republiky ze dne 15. listopadu 2000 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů. Od 1.ledna 2014 je ČOSDAT zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 11319 a identifikačním číslem 708 82 002.

V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „OZ“) rozhodla valná hromada ČOSDAT ve smyslu § 3041 OZ dne  30.5. 2017 o novém znění stanov takto:

Článek I. 
Název a sídlo

 1. Název spolku: Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, z.s.
 2. Sídlo spolkuCeletná 595/17, Praha 1, 110 00

 

Článek II. 
Účel a činnost spolku

 1. Účelem spolku je podpora rozvoje scénografie, kostýmního výtvarnictví, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik uměleckého charakteru.
 2.  Hlavní činností spolku je:
  1. šíření nejnovějších poznatků a metod v oboru divadelnictví,
  2. dobrovolná účast členů spolku a zprostředkování účasti dalších občanů na divadelních činnostech,
  3. zprostředkování mezinárodní spolupráce a navazování kontaktů,
  4. realizovaní dlouhodobého projektu Institut světelného desigu[1] s celoročními aktivitami zahrnujícími mj.:
 •  pořádání workshopů, seminářů, přednášek, konferencí,
 • poskytování služeb v oblasti osvětlení a světelného designu, realizace osvětlení, konzultací,
 1. působnost výkonného orgánu českého střediska mezinárodní organizace OISTAT (International Organisation of Scenographers, Theatre Architects, and Technicians), do níž spolek deleguje své zástupce do pracovních komitétů.
 2. Spolek vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost spočívající v poskytování služeb scénografů, kostýmních výtvarníků, světelných, zvukových a vizuálních designérů, techniků, divadelních architektů, lektorů a odborných konzultantů v těchto oborech a v pronájmu a prodeji techniky. Vedlejší hospodářská činnost spadá do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona“ v těchto oborech:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých (číslo oboru 59)
 • Poradenská a konzutační činnost, zpracování odborných studií a posudků (číslo oboru 60)
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (číslo oboru 64)
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (číslo oboru 72)
 • Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí (číslo oboru 73)
 • Poskytování technických služeb (číslo oboru 76)
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené (číslo oboru 80)

Veškeré výnosy z vedlejší hospodářské činnosti jsou použity pro naplňování hlavní činnosti spolku.

Článek III. 
Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18ti let profesně působící v oboru hlavní činnosti spolku
 2. Členem spolku mohou být rovněž právnické osoby působící v oboru divadelnictví.
 3. Členství zakladatelů spolku vzniklo podpisem zápisu z ustavující členské schůze.
 4. Další osoba se může stát členem spolku na základě schválení písemné přihlášky Výborem podané na adresu sídla spolku, v níž žadatel o členství prohlásí, že přijímá závazek řídit se stanovami spolku.
 5. Členství ve spolku vzniká po schválení dle odstavce 4 ke dni zaplacení vstupního členského příspěvku ve výši předem stanovené Výborem na účet určený Výborem. Členství ve spolku je vázáno na osobu člena a nelze je převádět na jinou osobu.
 6. Člena spolku – právnickou osobu, zastupuje v orgánech spolku její statutární orgán; v případě kolektivního statutárního orgánu člena jej zastupuje fyzická osoba k tomu písemně zmocněná.
 7. Spolek vede kartotéku přihlášek členů a dokumentů týkajících se změn členství. Tato kartotéka není seznamem členů. Za vedení kartotéky členů odpovídá jednatel. Každý člen spolku má právo požadovat náhled na dokumenty vedené o něm v kartotéce členů a pořízení jejich kopií za cenu obvyklou a to i po vystoupení ze spolku, pokud prokáže právní zájem. Nelze však požadovat změny v dokumentech, které se týkají období po zániku členství ve spolku a jen takové, k nimž  žadatel předloží odpovídající ověřitelné dokumenty.

 

 1. Členství ve spolku zaniká:

a)   vystoupením člena ze spolku,

b)   úmrtím člena – fyzické osoby nebo zánikem člena – právnické osoby,

c)   zrušením členství na základě rozhodnutí Výboru z důvodu prokazatelného porušení stanov,

d)   zánikem spolku.

 1. Vystoupení člena ze spolku je možné na základě doručení písemného oznámení o ukončení členství ve spolku na adresu sídla spolku a nabývá platnosti k prvnímu dni měsíce následujícího po dni doručení výpovědi, pokud se se do té doby vystupující člen vyrovnal s veškerými závazky vůči spolku a zaplatil veškeré finanční pohledávky, které má vůči němu spolek. Oznámení o ukončení členství lze podat rovněž přílohou elektronické pošty, z níž musí být nepochybné, že je podepsáno osobou podávající výpověď. Pokud je vystupující člen zároveň členem kolektivního orgánu spolku, vztahuje se na ukončení jeho členství v tomto orgánu ustanovení § 160 občanského zákoníku, podle kterého členství v kolektivním orgánu zaniká teprve po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne, k němuž člen oznámil ukončení členství v orgánu spolku.
 2. Výbor může rozhodnout o zrušení členství člena spolku, pokud

a)   ani v dodatečně stanovené lhůtě, která nemůže být kratší než 30 dní nezaplatil členský příspěvek na stanovené období,

b)  souvisle porušuje stanovy spolku a nedbá výzvy k nápravě,

c)   poškodil spolek nebo jeho dobré jméno a toto poškození ve stanovené lhůtě, která nemůže být kratší než 10, dní nenapravil, nebo jde o škodu nenapravitelnou,

a za předpokladu, že Výbor dotčeného člena o záměru zrušit jeho členství po uplynutí stanovených lhůt uvědomil a umožnil mu se ke zdůvodnění návrhu na zrušení členství vyjádřit.

 1. Proti rozhodnutí Výboru o zrušení členství se člen spolku může písemně odvolat k nej-bližší Valné hromadě. Valná hromada po projednání odvolání člena proti  rozhodnutí Výboru o zrušení členství odvolávajícího se člena buď zruší, nebo potvrdí. Rozhodnutí Valné hromady je konečné. Do doby rozhodnutí Valné hromady je člen odvolávající se proti rozhodnutí Výboru o zrušení jeho členství nadále povinen řádně plnit svoje povinnosti, zejména pokud jde o úhradu členských příspěvků, nemá však právo účastnit se rozhodování orgánů spolku.

Článek IV. 
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu a podle svých možností se podílet na činnostech spolku.
 2. Každý člen spolku má právo účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady, být volen do orgánů spolku a volit členy orgánů spolku, nestanoví-li tyto stanovy jinak
 3. Členové spolku mají právo být na Valné hromadě informování o činnost spolku, a požadovat i dostat vysvětlení k záležitostem spolku a k jeho hospodaření a činnostem.

Článek V. 
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a)     Valná hromada

b)    Výbor

c)     Předseda spolku

d)    Jednatel spolku

e)     Kontrolní komise

 

Článek VI.

Nejvyšší orgán spolku – Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku.
 2. Valná hromada se schází minimálně jedenkrát ročně. Zasedání Valné hromady svolává Předseda spolku formou elektronických pozvánek minimálně 14 dní před termínem zasedání Valné hromady. Z pozvánky musí být zřetelné datum, čas, místo a program zasedání Valné hromady. Program Valné hromady připravuje Předseda spolku ve spolupráci s Výborem.
 3. Pokud o to požádá alespoň třetina členů spolku nebo Výbor, je Předseda spolku povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu. Pokud tak ve lhůtě  30 dnů od doručení výzvy neučiní, může Valnou hromadu na náklady spolku svolat člen spolku – svolavatel, kterého k tomu zmocní Výbor nebo členové požadující svolání mimořádné Valné hromady. Program mimořádné Valné hromady musí být součástí výzvy k jejímu svolání.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a rozhoduje hlasováním, při kterém má každý člen spolku jeden hlas. Pokud to vyžadují neodkladné záležitosti, může se jednání Valné hromady konat také s využitím komunikačních nástrojů, umožňujících každému účastníku sledovat jednání schůze.
 5. Rozhodnutí usnášeníschopné Valné hromady je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných nebo hlasujících členů. Rozhodnutí o změně stanov, o zrušení nebo rozdělení spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem a o odvolání člena proti rozhodnutí Výboru o zrušení členství ve spolku je přijato, pokud se k němu souhlasně vyjádří nejméně dvě třetiny přítomných členů spolku.
 6. Je-li předmětem jednání Valné hromady výlučně schválení písemného dokumentu, může Předseda spolku zajistit schválení takového dokumentu tak, že jej rozešle všem členům spolku na adresy uvedené v evidenci členů s tím, že poskytne lhůtu ne kratší než 10 kalendářních dnů k odeslání připomínek k textu. Připomínky pak projedná a do konečného návrhu textu dokumentu zapracuje Výbor a určí, zda se má Valná hromada svolat k osobnímu jednání, nebo může v další lhůtě ne katší než 5 kalendářních dnů o přijetí nebo odmítnutí dokumentu v upraveném znění rozhodnout per rollam. Jednání o zrušení spolku a o odvolání člena proti zrušení členství ve spolku nelze konat metodou per rolam.
 7. Valná hromada rozhoduje o všech podstatných záležitostech sdružení, zejména

a)   schvaluje změny stanov na základě návrhu Výboru,

b)  volí a odvolává Předsedu spolku a zbývající 4 (čtyři) členy Výboru a 3 (tři) členy Kontrolní komise,

c)   na návrh Výboru projednává a schvaluje plán činnosti a zásady hospodaření s majetkem spolku,

d)  na návrh Výboru rozhoduje o změnách v činnostech odpovídajících účelu spolku,

e)   na návrh Výboru rozhoduje o zrušení spolku s likvidací a v rámci tohoto rozhodnutí též o jmenování likvidátora a o naložení s likvidačním zůstatkem, neurčují-li zákony nebo rozhodnutí soudu jinak, případně o dělení spolku, nebo o sloučení s jiným spolkem,

f)   na návrh Výboru rozhoduje s konečnou platností o odvolání členů spolku proti rozhodnutí Výboru o zrušení členství,

g)  na návrh Výboru volí zástupce českého střediska do komitétů mezinárodní organizace OISTAT,

h)  na návrh Výboru rozhoduje o odvolání Předsedy spolku, pokud Předseda nevyko-nává nebo není schopen vykonávat svoji funkci nebo pokud koná přes upozornění v rozporu se stanovami spolku nebo spolek svým jednáním nenapravitelně a prokazatelně poškodil,

i)    na návrh alespoň jedné čtvrtiny členů spolku rozhoduje o odvolání členů Výboru a o volbě nových členů Výboru, není-li Výbor v období mezi zasedáními Valné hromady svolán alespoň jedenkrát nebo koná-li i přes upozornění v rozporu se zákonem nebo stanovami spolku.

K přijetí rozhodnutí o odvolání Předsedy nebo člena Výboru je třeba souhlas alespoň dvou třetin členů přítomných na Valné hromadě a toto rozhodnutí nelze provést Valnou hromadou s použitím metody per rollam.

 

Článek VII.

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení a má pět (5) členů – fyzických osob.
 2. Členy Výboru volí valná hromada na dvouleté období. Do Výboru, jakož i do funkcí v něm, mohou být členové spolku být voleni opakovaně. Je-li členem Výboru zvolena osoba, pověřená zastupováním člena spolku – právnické osoby, je výkon funkce člena Výboru nepřenositelná na jinou fyzickou osobu, s výjimkou možnosti požádat jiného člena Výboru o zastoupení na jednání, kterého se člen Výboru nemůže účastnit.
 3. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů Výboru. Každý člen Výboru má při rozhodování jeden hlas.
 4. Výbor rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů má Předseda spolku rozhodující hlas.
 5. Výbor svolává Předseda spolku, který řídí jeho zasedání.
 6. Předseda spolku svolává Výbor podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Pozvánku na jednání Výboru musí jeho členové obdržet minimálně 5 dní před požadovaným termínem zasedání Výboru.
 7. Pokud o to požádají alespoň dva členové Výboru, je Předseda spolku povinen Výbor svolat k jednání o otázkách určených ve výzvě k jeho svolání. Neučiní-li tak Předseda spolku ve lhůtě 10 dní od podání výzvy, může Výbor k mimořádnému zasedání svolat kterýkoli z členů Výboru, požadujících jeho svolání – tento svolávající člen pak mimořádné zasedání také řídí.
 8. Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, může Předseda spolku nebo svolávající člen Výboru  – svolavatel – navrhnout přijetí rozhodnutí Výboru mimo zasedání (jednání per rollam) s použitím technických prostředků. V takovém případě svolavatel rozešle všem členům Výboru na dohodnuté elektronické adresy text navrhovaného rozhodnutí a určí termín ne kratší než 48 hodin, ve kterém členové Výboru svolavateli potvrdí souhlas s navrženým rozhodnutím. Rozhodnutí per rollam je přijato, pokud ve stanoveném termínu svolavatel obdrží souhlasná vyjádření od většiny všech členů Výboru. S výsledkem rozhodnutí per rollam  seznámí svolavatel všechny členy Výboru a Jednatele bez zbytečného odkladu. Výsledek hlasování per rollam musí být zahrnut do zápisu z nejbližšího jednání Výboru s uvedením data jeho přijetí a počtu hlasů pro, proti a hlasů neodevzdaných v určeném termínu
 9. Členství ve Výboru je čestné, jeho členové ani Předseda spolku nejsou za svou činnost ve Výboru honorováni.
 10. Pokud není Výbor v období mezi zasedáními Valné hromady svolán alespoň jedenkrát, může jej Valná hromada na návrh alespoň jedné třetiny všech členů  spolku odvolat a zvolit Výbor v novém složení. K rozhodnutí Výboru o návrhu Valné hromadě odvolat  Předsedu spolku je třeba souhlas dvou třetin všech členů Výboru.
 11. Výbor může navrhnout Valné hromadě odvolání Předsedy spolku, pokud Předseda spolku nevykonává nebo není schopen vykonávat svoji funkci nebo pokud koná přes upozornění v rozporu se stanovami spolku nebo spolek svým jednáním nenapravitelně a prokazatelně poškodil.
 12. Výbor projednává a schvaluje

a)   roční plán činnosti a hospodaření spolku,

b)  výroční zprávu o činnosti včetně vyúčtování výsledků hospodaření,

c)   přijetí člena spolku a zrušení jeho členství ve spolku,

d)  návrh kandidátů do odborných komitétů OISTAT

e)   návrh Valné hromadě na sloučení spolku s jiným spolkem, na rozdělení spolku nebo na zrušení spolku,

f)   návrh rozpočtu a návrhy vnitřních předpisů předložené Předsedou spolku,

g)  vyúčtování hospodářské činnosti spolku předkládané prostřednictvím Předsedy nebo Jednatele Valné hromadě ke schválení,

h)  doporučuje program Valné hromady a přijímá dokumenty předkládané Valné hromadě ke schválení,

i)    návrh na svolání mimořádné Valné hromady, pokud to vyžadují okolnosti

 1.  Rozhodnutí Výboru dle bodu 12., písmen a), b), d), e), f), g), i) předkládá jménem  Výboru ke schválení Valné hromadě Předseda spolku nebo jím pověřený člen Výboru, případně Jednatel.

 

Článek VIII.

Statutární orgán spolku – Předseda spolku

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, který ve smyslu OZ jedná jménem spolku a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromadě nebo Výboru. Dokumenty spolku potvrzuje Předseda spolku připojením svého podpisu a označením své funkce.
 2. Předseda spolku je oprávněn na základě písemné plné moci zmocnit k jednání v jednotlivých záležitostech týkajících se spolku a jeho činností Jednatele spolku.
 3. Funkce Předsedy spolku je čestná a není slučitelná s výkonem funkce Jednatele.
 4. Předseda spolku zejména:

a)   svolává a řídí Výbor a Valnou hromadu, nestanoví-li tyto stanovy jinak, nebo nesvěří-li to jinému členu Výboru,

b)  vydává zprávy a vnitřní předpisy spolku schválené Výborem,

c)   uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci spolku a stanoví jejich odměnu v souladu se zásadami hospodaření a rozpočtem schválenými Valnou hromadou,

d)  zastupuje spolek navenek, nevyplývá-li ze stanov nebo z rozhodnutí Výboru nebo Valné hromady něco jiného.

 

Článek IX.

Jednatel spolku

1)    Jednatel je administrativním orgánem spolku. Jednatelem je Institut umění – Divadelní ústav, příspěvková organizace, se sídlem Celetná 595/17, 110 00 Praha 1, IČ: 00023205, zastoupený fyzickou osobou k tomuto účelu zplnomocněnou po projednání s Předsedou spolku.

2)    Za podmínek stanovených těmito stanovami a na základě zplnomocnění Předsedou spolku formou plné moci je Jednatel spolku oprávněn zastupovat spolek za Předsedu spolku navenek v konkrétních záležitostech týkajících se spolku.

3)    Pokud Předseda spolku neurčí jinak, pak Jednateli spolku náleží

a)   svolávat jménem Předsedy spolku jednání Výboru a Valné hromady,

b)  zajišťovat pořízení zápisů z jednání Výboru a Valné hromady,

c)   vést seznam (evidenci) členů spolku, koordinovat činnosti spolku v mezích určených Předsedou spolku nebo Výborem,

d)  zajišťovat administrativní záležitosti spolku, včetně vedení spisové a archivní dokumentace a korespondence,

e)   spolupracovat s Předsedou spolku na přípravě rozpočtu, zpráv a interních předpisů spolku,

f)   podporovat Předsedu spolku, Výbor a zástupce spolku při zajišťování činnosti českého centra mezinárodní organizace OISTAT a v jejích pracovních komitétech,

g)  vykonávat dále úlohy stanovené popisem práce nebo vnitřními předpisy spolku vydanými Předsedou spolku se souhlasem Výboru.

Článek X
Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi volí z členů spolku Valná hromada.
 2. Kontrolní komise má tři (3) členy, jimiž musí být fyzické osoby, členové spolku.
 3. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru.
 4. Kontrolní komise vykonává dohled nad tím, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.
 5. Za účelem plnění kontrolní činnosti mají členové Kontrolní komise právo nahlížet do dokumentů a účetních knih spolku. Zjistí-li člen Kontrolní komise nedostatek, je povinen svolat jednání Kontrolní komise, která závažnost nedostatku posoudí a rozhodne o tom, že na něj upozorní Předsedu spolku s tím, že zároveň navrhne postup, jakým lze nedostatek odstranit a určí přiměřenou lhůtu k nápravě nedostatku
 6. Pokud Předseda spolku nesjedná nápravu v určené lhůtě, má Kontrolní komise právo požádat Výbor, aby přijal potřebné usnesení a případně svolal Valnou hromadu.
 7. Z jednání Kontrolní komise je veden zápis, z něhož vyplývá, jaký nedostatek byl zjištěn, kdy a za jakých okolností a na jakém doporučení se Kontrolní komise dohodla.
 8. Jednání Kontrolní komise může probíhat i s použitím elektronických komunikačních prostředků a její rozhodnutí mohou být přijímána per rollam s tím, že ustanovení článku VII, odst. 8 se použijí obdobně.  

 

Článek XI

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem a s majetkem svěřeným mu do trvalého nebo dočasného užívání. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy spolku, které vydává se souhlasem Výboru Předseda spolku.
 2. Hospodářským rokem spolku je kalendářní rok. Za vyúčtování hospodaření odpovídá Valné hromadě Výbor.
 3. Zdroji majetku spolku jsou zejména: přijaté dary, granty, dotace a příspěvky fyzických a právnických osob určené na plnění hlavní činnosti spolku, jakož i příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku spolku a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
 4. Veškeré výnosy ze správy a pronájmu majetku a jakékoli příjmy z vlastních činností mohou být použity výhradně pro krytí nákladů spojených s účelem spolku a na jeho správu. Rozdělování podílů z příjmů spolku jeho členům nad rámec schválených pracovních smluv není přípustné.

Článek XII. 
Zrušení spolku

 1. Spolek může být zrušen s likvidací na základě rozhodnutí Valné hromady a z důvodů vyplývajících ze smlouvy o sloučení s jiným spolkem nebo smlouvy o rozdělení spolku schválených Valnou hromadou na návrh Výboru a z dalších důvodů vyplývajících ze zákonů České republiky.
 2. Neurčují-li zákony nebo rozhodnutí soudu jinak, jmenuje likvidátora Valná hromada na návrh Výboru v rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací. V témže rozhodnutí rozhodne Valná hromada též o užití likvidačního zůstatku.

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení

 1. Ve všem ostatním se spolek řídí ustanoveními OZ o právnických osobách obecně a o spolcích zvláště a dalšími zákony a právními předpisy České republiky.
 2. Tyto stanovy se vydávají ve třech originálech, z nichž jeden bude v držení Předsedy spolku, druhý uložen v sídle spolku a Jednatelem zpřístupněn vhodným způsobem členům spolku a třetí předán k uložení do sbírky listin vedené o spolku Městským soudem v Praze.
 3. Veškeré změny těchto stanov případně dodatky k nim musí být provedeny písemnou formou, nabývají platnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou a účinnosti dnem zveřejnění členům spolku, a budou následně bez odkladů uloženy do sbírky listin dle odstavce 2. tohoto článku.

V Praze dne  30.5. 2017

Za správnost:

František Fabián                                                                                Mirka Potůčková

…………………………                                                                             …………………….

  Předseda spolku                                                                                     Jednatel